วันที่   5   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 13.00-16.30   - นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  6  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - ประชุมแบ่งงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  7  นางนงลักษณ์ สุวรรณเทพ
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - ประชุมกลุ่มอำนวยการ  6  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์