วันที่   9   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ.  15  นางสาวอรสิณียาพ์ ศรีสองเมือง