วันที่   19   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ  14  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม  5  นางปาริตา ศรีวิชา