วันที่   16   มกราคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - รอง ผอ.สพท. ฝึกประสบการณ์  15  นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ผอ.อมร อ่อนสี /บุคลากรโรงเรียนวังทองพิทยาคม  20  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ