วันที่   10   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมสมาชิกสวัสดิการ สพม.39  30  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์