วันที่   17   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมชี้แจงการผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 17  30  นายพรรณชัย ใบศรี