วันที่   16   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจการเลื่อนเงินเดือนฯ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.63)  7  นางปาริตา ศรีวิชา