วันที่   12   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - เลื่อนขั้นเงินเดือน(พี่รุ่ง)  30  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ