วันที่   23   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การย้ายบุคลากรทางการศึกษาอื่นฯ  7  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง