วันที่   30   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - การประชุมคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ (KRS)  15  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ