วันที่   27   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมทางไกลหัวหน้าส่วนราชการ  2  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์