วันที่   24   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การตรวจสอบภายใน งานแผน การเงิน บัญชี พัสดุ เงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า  8  นางสุวณี น้อยผา
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุม คอนวิดีโอ คอนเฟอร์เรนทร์  20  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ