วันที่   31   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต Cluster 17  30  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบ สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ ๒๑  15  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตฯ  7  นางปาริตา ศรีวิชา