วันที่   8   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในโรงงาน  50  นางชวนชม นิ่มเจริญ