วันที่   19   มกราคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - สอบแช่งขันมูลนิธิ สอวน.  40  นางชวนชม นิ่มเจริญ
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - รอง ผอ.สพท.ฝึกประสบการณ์  15  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง