วันที่   15   มกราคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าว สพฐ.  15  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - รอง ผอ.สพท. ฝึกประสบการณ์  15  นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมติดตามผลการซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ประชุมทางไกล (ต่อจากรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.)  4  นายคณิน อุดมความสุข