วันที่   21   มกราคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - การจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  10  นางสาววิภา เทียนขาว
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์  20  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - จัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ฯ  10  นางสาววิภา เทียนขาว