วันที่   22   มกราคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าว สพฐ.  15  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์  20  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์