วันที่   31   มกราคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์  20  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  10  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง