วันที่   3   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์  20  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - เก็บรักษากระดาษคำถามและกระดาษคำตอบ การสอบ O-NET  1  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  10  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด