วันที่   7   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - Conฯ พุธเช้า  30  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ปรับปรุงระบบ คอนเฟอร์เรนท์  5  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  3  นายกฤษฎา พรหมอินทร์