วันที่   21   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - Conฯ พุธเช้า  30  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - การสรรหาคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ตำแหน่งผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ  10  นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การเตรียมการประชุมวางแผนการดำเนินงานการนิเทศ​ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา​ ภาคเรียนที่​ 2/2563  3  นายกฤษฎา พรหมอินทร์