วันที่   28   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - Conฯ พุธเช้า  30  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องประชุมเสมานนทรี 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการฯ  5  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง