วันที่   4   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - Conฯ พุธเช้า  30  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (หลังพุธเช้า-ข่าวสพฐ)  10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ