วันที่   4   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ฝึกประสบการณ์ศึกษานิเทศก์  20  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - เก็บรักษากระดาษคำถามและกระดาษคำตอบ การสอบ O-NET  1  นายพรรณชัย ใบศรี
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - จัดทำข้อมูลย้ายครูฯ ปี 2563  1  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง