วันที่   25   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - Conฯ พุธเช้า  30  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - นักศึกษา ป.โท เข้าฝึกประสบการณ์  9  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม