วันที่   1   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - การย้ายข้าราชการครู ปีพ.ศ.2563 (ครั้งที่ 2)  15  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - บรรจุนักศึกษาทุนพัฒนาท้องถิ่น(จังหวัดอุตรดิตถ์)  10  นายศุภชัย สุวรรณเทพ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - บรรจุนักศึกษาทุนพัฒนาท้องถิ่น(จังหวัดพิษณุโลก)  4  นายศุภชัย สุวรรณเทพ