วันที่   5   ตุลาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการระดับ สพท.  11  นางปาริตา ศรีวิชา