วันที่   28   มกราคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  10  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - เก็บรักษากระดาษคำถามและกระดาษคำตอบ การสอบ O-NET  1  นายพรรณชัย ใบศรี