วันที่   5   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - สพม.37 ศึกษาดูงานการบริหารจัดการของ สพม.39  20  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์