วันที่   2   พฤศจิกายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ  15  นายศุภชัย สุวรรณเทพ