วันที่   3   มกราคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการบริหารและยกระดับคุณภาพการศึกษา  14  นางสาวธิดารัตน์ พุ่มอิ่ม