วันที่   12   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าวสพฐ.  40  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-12.00   - สัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการฯ  3  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง