วันที่   26   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าวสพฐ.  40  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - การคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล OBEC AWARDS ประจำปี 2562  10  นายสุรศักดิ์ กรไพร
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการฯย้ายครู ประจำปี พ.ศ. 2563  15  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง