วันที่   13   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - ทำข้อมูลย้าย  1  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-12.00   - นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์โดยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนเรศวร  5  นายพรรณชัย ใบศรี