วันที่   14   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 17  30  นางสาวนันทิยา เงินศรี