วันที่   4   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าวสพฐ.  30  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - สรุปงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  5  นางนงลักษณ์ สุวรรณเทพ