วันที่   11   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   -  พุธเช้า ข่าวสพฐ.  30  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประุชมคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR)  20  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - ประเมินวิทยฐานะตำแหน่งศึกษานิเทศก์  15  นายพรรณชัย ใบศรี