วันที่   6   มกราคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - รอง ผอ.สพท.ฝึกประสบการณ์  50  นางธันย์รดา พันธ์พุทธรัตน์