วันที่   18   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าวสพฐ.  30  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมขวัญชนก 13.00-16.30   - ประชุมมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  10  นางสาวอรุณประไพ เพ็งสลุด
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - การจัดสวัสดิการฯ  5  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ