วันที่   18   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - จัดทำข้อมูลย้ายข้าราชการครู  1  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง