วันที่   7   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - ทำสัญญานักเรียนโครงการโรงเรียนในโรงงาน  ุ60  นางชวนชม นิ่มเจริญ