วันที่   20   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - ย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ  5  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ย้ายผู้บริหารฯ  14  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง