วันที่   28   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพุทธนเรศ 08.30-16.30   - ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  80  นางสาวปฏฐพร ชมภูศรี
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการฯย้ายครู ประจำปี พ.ศ. 2563  15  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร  10  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - เงินเดือนฯ  10  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง