วันที่   24   กุมภาพันธ์   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ประชุมคณะกรรมการฯย้ายครู ประจำปี พ.ศ. 2563  15  นางสาวพจนศศิ ปู่ซึ้ง