วันที่   1   เมษายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าวสพฐ.  20  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-12.00   - รายงานตัวข้าราชการครูฯ  5  น.ส.พจนศศิ ปู่ซึ้ง