วันที่   29   เมษายน   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-12.00   - พุธเช้า ข่าว สพฐ.  20  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ