วันที่   3   มีนาคม   2563
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมขวัญชนก 08.30-16.30   - ปรับปรุงห้องประชุม  5  จ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิ
ห้องประชุมเสมานนทรี 08.30-16.30   - สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙  10  นางชวนชม นิ่มเจริญ
ห้องรับรองศรีวังจันทน์ 08.30-16.30   - ประชุมบริหารวงเงิน  15  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์
ห้องประชุมพุทธนเรศ 13.00-16.30   - บริหารวงเงิน  10  นางสาวอลิษา ประทุมโพธิ์